Cercetarea accidentelor de muncă

04.02.2021

Armanda


Cercetarea accidentelor de muncă a arătat importanța măsurilor care vizează siguranța și securitatea la locul de muncă, precum și ratele de accidentare în cadrul organizațiilor. Pentru a preveni accidentele sau pentru a reduce impactul lor, sunt necesare:

 • investigarea detaliată a tuturor posibilităților pentru a determina cauzele și efectele
 • stabilirea instrumentelor eficiente pentru prevenirea și controlul acestora.

Cercetarea accidentelor câștigă tot mai multă popularitate ca instrument de prevenire a accidentelor, având în vedere importanța cunoașterii factorilor cauzali ai acestor evenimente pentru prevenirea eficientă, precum și pentru gestionarea riscurilor. Investigația și analiza accidentelor ar trebui privite ca un mijloc de îmbunătățire a performanței în materie de siguranță în viitor, precum și ca pe o oportunitate de învățare organizațională.

Factorii care pot conduce la producerea accidentelor

Cauzele unui accident de muncă pot fi numeroase. Totuși, accidentele de muncă se produc adesea din cauza:

 • lipsei sau deficienței de planificare și organizare a companiei;
 • condițiilor nesigure la locul de muncă;
 • factorilor umani (elemente psihologice/ sociale/ culturale, respectiv pregătirea organizațională).

Din moment ce natura comportamentului uman este subiectivă, cercetarea accidentelor de muncă devine o sarcină dificilă întrucât aspectele psihosociale pot fi sau nu legate direct de activitatea de muncă. Astfel, investigarea unui accident devine complexă și trebuie să se bazeze pe o cantitate mai mare de informații adunate de responsabilii de siguranța și securitatea în muncă. De cele mai multe ori, accidentele la locul de muncă sunt determinate și de factorii organizaționali, reflectând:

 • lipsa și/ sau inadecvările privind securitatea și siguranța în muncă;
 • eșecurile în managementul organizației;
 • procedurile operaționale și proiectările.

Beneficiile serviciilor SSM

Siguranța mediilor de lucru este cea mai eficientă atunci când este implementată încă de la stadiul inițial al unei companii. Cea mai eficientă măsură de control, eliminarea pericolului, este mai ieftină și mai practică dacă este abordată în etapa de proiectare, decât atunci când pericolele constituie un risc real pentru angajați, clienți, utilizatori și terți. Printre beneficiile generale ale serviciilor SSM, menționăm:

 • prevenirea rănirii și a bolilor;
 • îmbunătățirea utilizabilității produselor, sistemelor și a instalațiilor;
 • productivitate îmbunătățită;
 • reducerea costurilor;
 • îmbunătățirea planificării și gestionării costurilor de producție și de exploatare pe parcursul ciclului de viață al produsului;
 • respectarea legislației.

Beneficiile economice includ:

 • reducerea costurilor accidentărilor personalului;
 • reducerea probabilității embargourilor și interdicțiilor;
 • eliminarea necesității de a improviza.

Toate aceste cauze ar putea duce la costuri semnificative pe termen lung termen, dacă nu sunt implementate la timp serviciile de SSM sau este utilizată o aplicație online de management al acestor aspecte.

Cercetarea accidentelor de muncă

În urma unui accident sau vătămare profesională, trebuie efectuată cu promptitudine o investigație pentru a se asigura că sunt obținute informații exacte. Cadrul legal care reglementează cercetarea accidentelor de muncă este HG 1425/ 2006 (capitolul VII, secțiunea a 2-a).

Scopul cercetării accidentelor de muncă

Investigarea accidentelor de muncă are menirea de:

 • a identifica contextul și factorii care le-au declanșat;
 • a stabili prevederile legale care nu au fost respectate;
 • a preciza responsabilitățile și a dispozițiile care trebuie implementate pentru evitarea situațiilor asemănătoare;
 • a constata natura accidentului.

Când are loc cercetarea accidentelor?

Activitatea de investigare a accidentelor produse la locul de muncă are loc după comunicarea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă, ținând cont de prevederile art. 29, alin (1).

Cine efectuează cercetarea accidentelor de muncă?

În cazul evenimentelor care determină incapacitatea temporară de muncă, investigația va fi efectuată de compania angajatoare la care a avut loc accidentul. Inspectoratul Teritorial de Muncă intervine în cazul în care:

 1. evenimentul s-a soldat cu afectarea integrității personalului;
 2. victimele sunt cetățenii străini;
 3. cetățeni străini sunt implicați în accident.

Crearea comisiei de cercetare

Compania unde a avut loc evenimentul, are datoria de a întocmi o comisie responsabilă de investigarea accidentului. Aceasta va fi construită din cel puțin 3 persoane, dintre care 1 persoană trebuie să aibă funcția de:

 1. muncitor nominalizat;
 2. reprezentant ssm intern;
 3. reprezentant ssm extern;

În cazul în care angajatorul se ocupă de siguranța și securitatea în muncă, este interzisă participarea în cadrul comisiei de investigare. În acest sens, acesta este nevoit să contacteze un serviciu extern de ssm. Dacă accidentul a afectat angajați ai altor companii, comisia va include și persoane desemnate prin decizia scris a celorlalte companii. În cazul unui accident rutier, angajatorul care asigură transportul este responsabil de efectuarea cercetării evenimentului conform prevederilor în vigoare. Dacă evenimentul a avut loc în afara unității și angajatorul nu este implicat, această cercetare se va efectua ținând cont de termenii legali. Dacă din diverse motive, angajatorul nu are angajați specializați sau suficienți pentru asigurarea unei investigații eficiente, acesta are datoria de solicita serviciile unei companii specializate în prevenirea și protecția în muncă.

Ce presupune cercetarea la locul accidentului?

După producerea unui accident de circulație pe drumuri publice, la care au participat persoane în scop de serviciu, comisia creată de angajator și ITM-ul (sau Inspecția muncii) va solicita de la Poliția Rutieră următoarele documente:

 1. un exemplar al Procesului-verbal de investigare la fața locului;
 2. alte documente indispensabile cercetării: copii la declarații, foi de parcurs, ordine de deplasare, schițe.

Poliția Rutieră trebuie să trimită aceste acte în maxim 5 zile lucrătoare de la cererea acestor instituții. Având aceste documente care atestă realizarea sarcinilor de muncă, instituțiile desemnate pot iniția cercetarea accidentului ținând cont de legislația în vigoare. Conform legii, drepturile organelor împuternicite să realizeze investigația sunt:

 1. să obțină declarații scrise;
 2. să rețină sau să ceară reținerea dovezilor indispensabile cercetării.
 3. să ceară sau să analizeze orice document al angajatorului;

Toate costurile generate de aceste activități vor fi acoperite de compania în care s-a produs accidentul. Există situații în care este necesară prezența unor specialiști care să realizeze evaluări tehnice. Acestea vor fi incluse în dosarul de cercetare al accidentului. Chiar și în acest caz, costurile generate de expertize vor fi acoperite de firma la care a avut loc acel eveniment. Cercetarea accidentului de muncă care s-a soldat cu incapacitate temporară de muncă va avea o durată de maximum 10 zile lucrătoare de la momentul în care a avut loc, exceptând următoarele situații:

 • obținerea de dovezi;
 • realizarea de evaluări;
 • determinări de noxe.

Pentru aceste cazuri, se poate obține o prelungire a duratei de cercetare printr-o solicitare scrisă și justificată către ITM. De asemnea, dacă între timp se ivește invaliditatea dovedită prin decizie sau decesul, ITM va include în dosar un Proces-verbal nou de cercetare. Acest document va fi întocmit în maxim 10 zile lucrătoare din momentul în care ITM primește decizia de includere într-un grad de handicap sau certificatul de stabilire medico-legală. Invaliditate evidentă va fi evaluată de ITM aferent, ca accident care a condus la incapacitate temporară de muncă, ținându-se cont de efectele generate ulterior ți de prevederile legale. Sunt excluse cazurile în care sunt solicitate dovezi suplimentare. Pentru acest lucru, ITM poate cere de la Inspecția Muncii extinderea perioadei de cercetare. În urma unui eveniment care s-a soldat cu deces, invaliditate adeverită ulterior, cu accidente colective sau cu dispariția unor persoane, cercetarea poate fi finalizată în maxim 15 zile de la momentul producerii, exceptând cazurile:

 • emiterea certificatului medico-legal
 • eliberarea raportului de evaluare/ constatare medico-legală
 • obținerea de dovezi
 • realizarea de evaluări

Similar cazului anterior, durata poate fi extinsă printr-o cerere scrisă și dovedită depusă la Inspecția Muncii.

Documente necesare la dosarul de cercetare

Dosarul de cercetare a evenimentelor include următoarele elemente:

A. Documente și acte originale

 1. inventarul documentelor din dosar;
 2. procesul-verbal de cercetare;
 3. nota de constatare la locul accidentului – acest document este întocmit de Inspectorul de muncă sau de lucrătorul ssm desemnat (intern sau extern, după caz), imediat după iscarea evenimentului. Acest act va fi semnat și de către angajator. Documentul va include detalii despre:
 • starea persoanei accidentate;
 • echipamentul individual de protecție existent sau inexistent;
 • situația echipamentelor de muncă;
 • starea de funcționare a instrumentelor de protecție;
 • bararea și semnarea fișei de instruire individuală;
 • obținerea de documente sau dovezi;
 • orice alt semn care ar putea identifica factorii și contextul producerii evenimentului.

Nota nu va fi completată dacă locul evenimentului încă prezintă un grad de pericol ridicat și critic de accidentare. Din acest motiv, inspectorii de muncă nu au acces la acea zonă pentru a efectua această constatare. 3.1. Nota de constatare la locul accidentului, completată de alte structuri de cercetare avizate în prezența reprezentanților ITM și care substituie nota menționată anterior. 4. Schițe și fotografii care fac referire la accidentul produs; 5. Declarațiile persoanelor accidentate (în situațiile evenimentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă sau invaliditate); 6. Declarațiile martorilor și ale altor persoane care pot ajuta la identificarea contextului și factorilor care au favorizat producerea accidentului;

B. Copii după documente și acte

 1. Copii ale documentelor menite să clarifice contextul și factorii care au determinat evenimentul;
 2. Copii ale certificatului constatator sau ale autorizațiilor de desfășurare a activității angajatorului;
 3. Copii ale listei de stabilire a riscurilor profesionale și ale fișei de aptitudini, completate conform legislației;
 4. Copii ale C.I.M-urilor persoanelor accidentate;
 5. Copii ale fișelor de instruire individuală în domeniul SSM ale persoanelor vătămate. În situația decesului, acestea vor fi anexate în original.
 6. Concluziile din raportul de constatare medico-legală, în situația decesului;
 7. Copie după decizia judecătorească care atestă decesul, în situația victimelor dispărute;
 8. Copie după certificatele de concediu medical, în situația evenimentului soldat cu incapacitate temporară de muncă.
 9. Copie după hotărârea de includere într-un grad de handicap, în situația evenimentului urmat de invaliditate.
 10. Copii ale documentelor furnizate de unitățile medicale care au oferit asistență persoanelor vătămate (inclusiv cea de urgență, în care sunt menționate ora consultației și diagnosticul primit).
 11. Copie după Procesul-verbal de cercetare la locul accidentului, întocmit de Poliția Rutieră (în situația evenimentelor de circulație pe drumurile publice).

Documente suplimentare pentru dosarul de cercetare

Uneori, dosarul de cercetare mai poate conține și alte documente:

 1. Copie a autorizației de desfășurare a unei activități care are nevoie de atestat;
 2. Copie după diplomă, adeverință sau certificat de calificare a persoanei vătămate;
 3. Documente de expertiză tehnică, completate odată cu cercetarea accidentului;
 4. Documente care să dovedească locul, ora și data producerii accidentului, respectiv prezența accidentatului la acel eveniment.
 5. Acte care să justifice că victima se afla în interes de serviciu;
 6. Corespondența cu alte unități privind obținerea documentelor cerute pentru întocmirea dosarului;
 7. Adresele de extindere a duratei cercetării;
 8. Documentul medical furnizat de unitatea care a asigurat asistență de urgență, în care este  menționat diagnosticul la internare, respectiv externare;
 9. Procesul-verbal întocmit după producerea accidentului;
 10. Formularul pentru consemnarea evenimentului (FIAM);

Criteriile de validare a dosarului de cercetare

Întocmirea dosarului care privește cercetarea accidentelor de muncă trebuie să respecte o serie de criterii pentru ca acesta să fie valid. Astfel, acesta trebuie să îndeplinească următoarele reguli:

 1. Numerotarea filelor dosarului, semnarea lor de către Inspectorul/ membrii comisiei de cercetare și ștampilarea de către inspectorat/ angajator.
 2. Consemnarea în opis a numărului total de file pe care dosarul de cercetare îl conține și numărul de foi pe care orice act din anexă îl are.
 3. Identificarea oricărui document (exclus Procesul-verbal de cercetare) ca anexă în dosarul de cercetare.
 4. Bararea paginilor și spațiilor albe.
 5. Adăugarea de explicații la schițele referitoare la accident (anexate la dosar).
 6. Adăugarea de explicații la fotografii clare privind accidentul produs;
 7. Inserarea formularului pentru declarație, întocmit ținând cont de modelul specificat în anexa nr. 14.
 8. Includerea formei tehnoredactate a declarațiilor pentru evitarea confuziilor. Aceste documente trebuie să ateste conformitatea cu originalele și să fie semnate de inspectorul/ membrii comisiei de cercetare.

Întocmirea dosarului de cercetare a accidentelor de muncă

Dosarul de cercetare a evenimentului se va alcătui în: a. singur exemplar:

 • incapacitate temporară de muncă - dosarul va rămâne în arhivele angajatorului care ia în evidență respectivul eveniment.
 • evenimentele periculoase – dosarul va rămâne la ITM-ul care a realizat cercetarea;

b. 2 exemplare:

 • invaliditate constată prin decizie, deces sau accidente colective - dosarul original va transmis către instituțiile de urmărire penală, în timp ce un exemplar va fi păstrat la ITM-ul care a realizat cercetarea.
 • invaliditate evidentă – dosarul original va fi trimis șa ITM, iar celălalt exemplar va rămâne la angajatorul care include evenimentul în evidență.
 • incapacitate temporară de muncă sau evenimente periculoase (unde sunt implicate infracțiuni) – dosarul original va fi trimis instituțiilor de urmărire penală.

c. 3 exemplare:

 • accidentele cercetate de Inspecția Muncii – dosarul original va ajunge la instituțiile de urmărire penală, în timp ce un exemplar va fi păstrat de Inspecția Muncii, iar altul de ITM-ul aferent zonei în care a avut loc accidentul;

d. mai multe exemplare:

 • invaliditate temporară de muncă pentru angajații altor companii – dosarul original va fi păstrat de firma care ia în evenimentul în evidență, iar restul dosarelor vor fi transmise respectivilor angajatori.

Înaintarea dosarului de cercetare a accidentelor de muncă

Este necesară trimiterea dosarului către ITM-ul aferent zonei în care s-a produs accidentul pentru a examina și aviza dosarul realizat de comisia de cercetare a angajatorului. Acest lucru trebuie să se realizeze în maxim 5 zile lucrătoare de la terminarea cercetării. Are loc analizarea și avizarea dosarului de către ITM. Dosarul va fi înapoiat în maxim 7 zile lucrătoare de când a fost primit. Dacă cercetarea nu a fost realizată conform legislației, ITM va scrie măsurile pentru ca Procesul-Verbal să fie refăcut, respectiv dosarul să fie completat. Astfel, comisia de cercetare este nevoită să rezolve aceste situații în maxim 5 zile lucrătoare de când a primit dosarul. În situația unei incapacități temporare de muncă sau a unor evenimente periculoase (unde sunt implicate infracțiuni), ITM va trimite dosarul original către o instituție de urmărire penală, chiar după ce a primit avizul. Pentru dosarul original de cercetare realizat de ITM, legislația prevede că avizarea va fi realizată de Inspecția Muncii în maxim 5 zile lucrătoare după terminarea cercetării. După primirea avizului din partea Inspecției Muncii, ITM poate înainta dosarul către instituția de urmărire penală. În situația dosarului întocmit de comisia instituită de Inspecția Muncii, este necesar avizul Inspectorului General de Stat. Dacă vorbim despre dosarul de cercetare aferent dispariției unor persoane (determinată de un accident/ context care implică decesul), atunci acesta se va păstra la ITM-ul care a realizat cercetarea până când se eliberează o decizie judecătorească care declară decesul. După ce a fost completat și cu acest act, dosarul va fi trimis către Inspecția Muncii pentru a primi avizul. Inspecția Muncii are obligația de aviza și restitui dosarele realizate de ITM în maxim 10 zile lucrătoare de când le-a primit. Dacă această instituție descoperă că cercetarea nu a fost realizată conform legislației, poate solicita completarea dosarului și adăugarea unui Proces-verbal nou aferent cercetării. Prin urmare, ITM realizează din nou Procesul-verbal și completează dosarul ținând cont de solicitările Inspecției Muncii, în maxim 5 zile lucrătoare de când se află în posesia acestui dosar. Apoi, dosarul și Procesul-verbal nou vor trimise către instituția de urmărire penală. Dosarul de cercetare aferent unui accident soldat cu invaliditate (transmis la instituția de urmărire penală) se înaintează către ITM-ul care a realizat cercetarea pentru ca dosarul și noul Proces-verbal să fie completat dacă intervine decesul (confirmat de un act medico-legal). Dosarul revine în posesia ITM-ului în maxim 10 zile lucrătoare de la solicitare. ITM va completa dosarul și Procesul-verbal nou în maxim 5 zile lucrătoare de când l-a primit. Acestea vor fi avizate de către Inspecția Muncii, care ulterior le va înapoia ITM-ului în maxim 10 zile. După primirea avizului Inspecției Muncii, dosarul va ajunge și în posesia organelor de urmărire penală.

Concluzii

Este important de remarcat faptul că accidentele sunt doar vârful aisbergului, iar înțelegerea cauzei care le determină devine esențială pentru prevenirea lor. Nu este suficient doar să înveți despre accidentele deja întâmplate, ci este necesar a se studia și micile incidente, care sunt considerate a fi o altă sursă de învățare eficientă și de prevenire a accidentelor. Prin urmare, siguranța la locul de muncă ar trebui privită ca pe o investiție pentru organizație.