fbpx
19 octombrie 2020

Instruirea SSM – Ce este și cum se face instructajul SSM?

Ce este instruirea SSM – Securitate și Sănătate în Muncă sau Protecția Muncii?

Instruirea SSM (Securitate și Sănătate în Muncă sau Protecția Muncii, cum mai este ea numită) reprezintă un ansamblu de măsuri organizatorice de protecție a muncii care constituie forma legiferată de instruire la nivelul angajatorilor.

Scopul instruirii SSM este de a asigura angajaților dobândirea cunoștințelor necesare pentru apărarea sănătății, vieții, integrității fizice și psihice a lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă. În urma instruirii, ei își vor putea desfășura munca în cele mai bune condiții.

scopul instruirii ssm este de a asigura securitatea și sănătatea în muncă
Sursa: Pexels.com

Aceste măsuri au ca scop însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor de securitate la locul de muncă, precum și cunoașterea riscurilor activității profesionale. Instruirea SSM cuprinde activitățile de prevenire și de protecție la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru sau fiecărei funcții exercitate. Este o parte integrantă a managementului personalului din firmă.

Angajatorii din România sunt obligați să le asigure tuturor lucrătorilor aflați în subordinea lor:

 • condiții corespunzătoare de muncă;
 • instruire suficientă și adecvată cu privire la domeniul securității și sănătații în muncă.

Colecția de prevederi de securitate și sănătate în muncă elaborate de angajator (cu aplicare și obligativitate limitate la unitatea emitentă) se grupează în ansamblul de instrucțiuni proprii de securitate a muncii.

Cadrul legislativ în care se desfășoară

Domeniul securității și sănătății în muncă beneficiază de un cadru legislativ constituit astfel încât să urmărească integrarea și transpunerea în sistemului românesc a principiilor și directivelor cadrului european.

domeniul SSM este reglementat de Legii nr. 53/2003 și Legea nr. 319/2006
Sursa: Freepik.com

Prin urmare, domeniul securității și sănătății în muncă este reglementat pornind de la dreptul la sănătate și securitate în muncă. Acest drept este garantat constituțional prin prevederile Legii nr. 53/2003 (republicată, cu modificările și completările ulterioare) și prin Legea nr. 319/2006 (cu modificările ulterioare). 

Pe lângă acestea, domeniul beneficiază și de prevederile legislației privind:

 • asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale;
 • statutul medicului de Medicina Muncii.

Când se efectuează instruirea lucrătorilor?

Instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă (la nivelul unității sau întreprinderii) are loc doar în timpul programului de lucru. 

instruirea SSM are loc în timpul programului de lucru
Sursa: Freepik.com

Conform prevederilor menționate în articolului 76 (din normele Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006) se pontează timpul în care salariatul beneficiază de instruire ca timp de muncă. Se calculează ținând cont de norma de lucru.

Cui se adresează prevederile SSM?

Această măsură organizatorică de protecție a muncii se adresează:

 • lucrătorilor proaspăt sosiți în companie, în urma unei campanii de recrutare, incluzând aici studenții, elevii (aflați în perioada de practică), ucenicii;
 • alți participanți la procesul de muncă.
cui se adresează instruirea ssm
Sursa: Pexels.com

De asemenea, instruirea SSM trebuie parcursă și de angajații care își schimbă locul de muncă în cadrul aceleiași întreprinderi sau unități comerciale.

 Printre categoriile de personal prevăzute pentru instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă se numără și:

 • Angajații temporari, detașați de la o altă întreprindere sau unitate;
 • lucrătorii care sunt puși la dispoziție pe termen temporar de un alt agent de muncă.

Cum se face instructajul SSM și ce etape cuprinde?

Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă este separată în 3 faze distincte (potrivit dispozițiilor articolului 77 din normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare). Astfel, angajații vizați de această măsură organizatorică vor beneficia de următoarele activități:

 • Instruirea introductiv-generală

Realizată, potrivit Legii nr. 319/2006, de angajator, de lucrătorul desemnat sau de un lucrător al serviciului intern/extern de prevenire și protecție, instruirea introductiv-generală are ca scop informarea cu privire la activitățile specifice întreprinderii sau unității. Această etapă se finalizează cu verificarea însușirii cunoștințelor pe bază de teste. Rezultatul lor va fi consemnat în fișa de instruire.

 • Instruirea la locul de muncă

A doua etapă din instruirea în domeniul SSM urmărește să prezinte riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile/ activitățile de prevenire și protecție la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru sau al oricărei funcții exercitate. Ea se realizează de conducătorul direct al locului de muncă, în grupuri de maximum 20 de persoane.

A doua etapă a instruirii trebuie parcursă de următoarele categorii de lucrători:

 • lucrătorii proaspăt angajați;
 • lucrătorii detașați sau delegați de la alte firme;
 • lucrătorii puși la dispoziție de un agent de muncă temporară;
 • lucrătorii care-și schimbă locul de muncă în cadrul firmei.

Durata celei de-a doua etape a instruirii este stabilită de angajator împreună cu conducătorul locului de muncă, responsabilul cu SSM, serviciul intern/ extern de SSM. Instruirea efectivă o face conducătorul direct al locului de muncă, în grupe de cel mult 20 de salariați.

Legat de partea de conținut, normele detaliază că instruirea la locul de muncă trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

 • informații privind riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă/ postului de lucru;
 • prevederile instrucțiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă;
 • măsuri la nivelul locului de muncă/ postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, precum și în cazul pericolului grav și iminent;
 • prevederi ale reglementărilor SSM privind activități specifice locului de muncă/ postului de lucru;
 • demonstrații practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfășura și exerciții practice privind utilizarea echipamentului individual de protecție, a mijloacelor de alarmare, intervenție, evacuare și de prim ajutor.

Munca angajaților poate să înceapă numai după verificarea cunoștințelor. Verificarea o face șeful persoanei care a făcut instruirea (trecută în fișa de instruire individuală).

Conform Legii SSM, instruirea salariaților este obligatorie pentru firme. Ea se face numai pe banii angajatorului și în timpul programului de lucru.

 • Instruirea periodică

Această ultima etapă are drept scop reîmprospătarea și actualizarea cunoștințelor angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă. Ea este realizată pe baza tematicilor întocmite de angajatorul cu răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă, de lucrătorul desemnat, de lucrătorul din serviciul intern de prevenire și protecție sau de cel din serviciul extern. Tuturor celor menționați le revine în mod obligatoriu sarcina de a completa cu demonstrații practice instruirea periodică.

Intervalul dintre două instruiri periodice nu poate fi mai mare de 6 luni, iar pentru personalul tehnico-administrativ, intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.

Nu este stipulată în mod explicit durata instruirii periodice. Aceasta împreună cu intervalul dintre două instruiri și periodicitatea verificării instruirii vor fi stabilite prin instrucțiuni proprii, în funcție de condițiile locului de muncă. Se precizează, în schimb, că duratele instruirilor introductiv-generale și la locul de muncă vor fi cel puțin de câte 1 oră fiecare.

Hotărârea de Guvern 1425 din 2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319 dîn 2006, stipulează la Art. 98, că instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:

 1. a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;
 2. b) când au apărut modificări ale prevederilor SSM privind activități specifice ale locului de muncă și/sau postului de lucru sau ale instrucțiunilor proprii, inclusiv datorită evoluției riscurilor sau apariției de noi riscuri în unitate;
 • la reluarea activității după accident de muncă;
 • la executarea unor lucrări speciale;
 • la introducerea unui echipament de muncă/ unor modificări ale echipamentului existent;
 • la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
 • la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Durata instruirii suplimentare nu va fi mai mica de 1 oră, fiind stabilită prin instrucțiuni proprii.

Cine este responsabil de instruirea SSM?

Legea nr. 319/2006 desemnează explicit personalul cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă. Astfel, în vederea desfășurării activităților de prevenire și protecție la nivelul angajatorului, cadrul organizatoric stipulează implicarea următorilor actori:

 • lucrătorul desemnat;
 • medicul de medicina muncii;
 • reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă.

Structurile care au atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă sunt următoarele:

 • serviciul intern de prevenire și protecție;
 • serviciile externe de prevenire și de protecție;
 • serviciile de medicina muncii;
 • comitetul de securitate și sănătate în muncă.

Normele enunțate în OUG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților (republicată cu modificările și completările ulterioare) enunță obligativitatea efectuării cursurilor și programelor de formare profesională în domeniul SSM de către furnizori de formare profesională autorizați.

Ce sancțiuni riscă angajatorii?

Angajatorii care nu întocmesc planul de prevenire și protectie ce trebuie aplicat condițiilor de muncă specifice unității (în baza evaluării riscurilor) sunt pasibili de o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei

sancțiuni adresate angajatorilor care nu asigură instruirea SSM
Sursa: Pexels.com

De asemenea, lipsa autorizației de funcționare, din punctul de vedere al SSM, este sancționabilă în același fel. Lipsa condițiilor pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă este pedepsită cu amendă cuprinsa între 4.000 și 8.000 de lei

Consultanța legislativă este o modalitate eficientă, prin care angajatorii au posibilitatea de a rămâne la curent cu ultimele prevederi din legislația muncii.

Fiind obligatorie pentru firme și întreprinderi, instruirea salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă este indispensabilă unei funcționari legale a oricărei unități. Aceasta garantează o minimă preocupare pentru integritatea angajaților.

Deși în România au fost destule accidente de muncă, uneori angajații tratează subiectul securității și sănătății în muncă ca pe ceva neimportant. În anumite activități, viața lor chiar depinde de asta. În ultimii ani, instruirea SSM a început să fie privită cu mai multă seriozitate. Din acest motiv, au apărut pe piață multe firme care oferă astfel de servicii. 

Acum angajatorii își pot externaliza aceste sarcini către o firmă specializată, care poate gestiona tot acest proces diminuând volumul de muncă.

Instruirea SSM este obligatorie. Nici angajatorii, nici angajații nu mai pot să-i micșoreze importanța și, din acest motiv, trebuie să se conformeze.

5 Comments

 1. prezentati va rog un model de instruire periodica ptr agricultura

  1. Buna seara, daca doriti un document, va rog sa faceti solicitarea la articolul https://www.easyssm.ro/dosar-ssm/

 2. Buna ziua, se pot completa rubricile din caiete cu stampila timbru? sau este ineaparata scrierea de mana. multumesc!

  1. Buna ziua,
   Completarea fisei se face cu pix cu pasta sau stilou, imediat dupa verificarea instruirii – conform art.81 alin. 2 – HG1425/2006
   Nu se recomanda varianta cu stampila.

   Toate cele bune!

Lăsați-vă comentariul

Please enter your name.
Please enter comment.